ATU Duty Free

Kişisel Verilerin Korunması

ATÜ KVKK Başvuru Formu

 ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan gümrüksüz satış mağazalarında (“Mağazalar”) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile 08.08.2017 tarih ve 30148 Sayılı RG’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, yetkili idari makamların karar ve talimatları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mağazalar’ı ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak satış yapılmaktadır.

Mevzuat gereğince, Mağazalar’da yapılan her bir satış için Satış Belgesi düzenlenmesi, düzenlenen Satış Belgesi’ne ise Mağazalar’dan alışveriş yapmak hakkına sahip olan kişilerin (“Hak Sahipleri”) adı-soyadı, yurt dışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurt dışından gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı numarası veya pasaport numarası ile Mevzuat’ın gerektirdiği diğer yolcu ve satış bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) yazılması ve Satış Belgesi’nin Mevzuat’ta öngörülen süre kadar saklanması zorunludur.

  • Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, Hak Sahipleri’nin Kişisel Veriler’inin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu,
  • Mevzuat ve Havalimanı güvenlik kuralları nedeniyle, Mağazalar içerisinde kapalı devre kamera sisteminin mevcut ve Mağazalar’da bulunan kişilerin sürekli ve düzenli olarak kamera kaydına alınmakta olduğunu,
  • Kişisel Veriler’in toplama yönteminin Hak Sahipleri’ne yapılan satış esnasında Hak Sahipleri’nin pasaport veya biniş kartının pasaport okuyucudan geçirilmesi ve Satış Belgesi’ne kaydedilmesi ile yazılı ve elektronik ortamda toplanması, kapalı devre kamera kayıt sistemi ile görüntü kaydı alınması olduğunu,
  • KVKK kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,
  • KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebileceğinizi; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletebileceğinizi; bunun için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, atu.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Büyükdere Cad., Bengün Han No:107/8, Gayrettepe, Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebileceğinizi veya ilgili formu kvkk_iletisim@atu.com.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebileceğinizi;

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Merkez:  Büyükdere Caddesi, Bengün Han, No:107/8, Gayrettepe/İstanbul

Tel: +90 212 465 43 27

Mersis No: 0913002582400015