ATU Duty Free

Kişisel Verilerin Korunması

ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Müşterilerimiz, Misafirlerimiz, Yolcularımız ve İş Ortaklarımız,

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK’nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

 

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan gümrüksüz satış mağazalarında (“Mağazalar”) 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ile 08.08.2017 tarih ve 30148 Sayılı RG’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, yetkili idari makamların karar ve talimatları dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mağazalar’ı ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak satış yapılmaktadır.

 

 1. Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Mevzuat gereğince, Mağazalar’da yapılan her bir satış için Satış Belgesi düzenlenmesi, düzenlenen Satış Belgesi’ne ise Mağazalar’dan alışveriş yapmak hakkına sahip olan kişilerin (“Hak Sahipleri”) adı-soyadı, yurt dışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurt dışından gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı numarası veya pasaport numarası ile Mevzuat’ın gerektirdiği diğer yolcu ve satış bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) yazılması ve Satış Belgesi’nin Mevzuat’ta öngörülen süre kadar saklanması zorunludur. Mevzuat’ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, Hak Sahipleri’nin Kişisel Veriler’i tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat’ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmaktadır.

 

Mevzuat ve Havalimanı güvenlik kuralları nedeniyle, Mağazalar içerisinde kapalı devre kamera sistemi mevcut olup Mağazalar’da bulunan kişilerin görüntü ve sesleri sürekli ve düzenli olarak kamera kaydına alınmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • Gümrüksüz satış (duty free) hizmetlerinin sunulması, faturalandırılması, ticari iş güvenliğinin sağlanması
 • Gümrüksüz Satış Mağazalarımız ve çevresinin mekansal güvenliğinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi;
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler’iniz Hak Sahipleri’ne yapılan satış esnasında Hak Sahipleri’nin pasaport veya biniş kartının pasaport okuyucudan geçirilmesi ve Satış Belgesi’ne kaydedilmesi ile yazılı ve elektronik ortamda toplanması ve kapalı devre kamera kayıt sistemi ile görüntü ve ses kaydı alınması yoluyla toplanabilmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ve ayrıca Gümrük mevzuatında düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunda açıkça öngörülmesi ile meşru menfaat hukuki sebeplerine ek olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekmesi hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları

 

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz;

 • Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde ve ayrıca Gümrük mevzuatında düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunda açıkça öngörülmesi ile meşru menfaat hukuki sebeplerine ek olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekmesi hukuki sebebine dayalı olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak sizlere Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklar tanınmıştır:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda taleplerinizin işleme alınacağı iletişim adresimiz kvkk_iletisim@atu.com.tr ’dir.

Söz konusu işlemlerde ayrıca bir maliyet doğması halinde bu tutar ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza yanısıtılır.

İlgili mevzuat uyarınca yukarıda bahsedilen yollarla gönderilmeyen ve aşağıdaki şartları içermeyen talep ve şikayetler dikkate alınmayacaktır:

 • Ad-soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler.